Regulamin

REGULAMIN

(obowiązujący od dnia 24 maja 2020 roku)

 

I. Podstawowe pojęcia

 • Sprzedawca – Interni Nowak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 50, 31-416 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000331700, REGON 120950250, NIP 679-301-05-50.
 • Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.interni.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 • Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.interni.pl .
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.interni.pl, e-mailowo na adres sklep@interni.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz telefonicznie pod numerem 501800120 w dni powszednie w godzinach 9-15. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej).
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a. Telefon - 501800120
  b. E-mail – sklep@interni.pl
  c. Adres korespondencyjny – Interni.pl, ul. Dobrego Pasterza 50, 31-416 Kraków
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem
  a. Poczty Polskiej.
  b. Kuriera DHL lub DPD lub UPS lub InPost
  c. Paczkomatów Inpost
 2. Sklep umożliwia także osobiste odebranie Zamówienia przez Klienta, w siedzibie Sprzedawcy w godzinach 9-15 lub innych po uprzednim ustaleniu terminu z obsługą Sklepu telefonicznie lub mailowo.
 3. Koszt dostawy jest podawany każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca może udostępnić Klientowi promocyjne formy dostawy, w obniżonych cenach lub bezpłatne. Zasady korzystania z promocyjnych form dostawy są zawsze opisane na stronie promocyjnych form dostawy: https://www.interni.pl/pl/terms/darmowa-dostawa-w-promocji-33.html
 5. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego z zastrzeżeniem zapisów par. III, ust 3 litera a, b.
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 2-4 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
 • przelewem na rachunek bankowy 84 1050 1445 1000 0092 0954 7521
 • elektronicznie za pomocą systemu Paylane którego operatorem jest spółka PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278,
 • elektronicznie za pomocą systemu Przelewy24 lub IAI Pay.
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca dobrowolnie wydłuża czas o którym mowa w punkcie powyżej do 30 dni.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Konsument może także skorzystać z formularza dostępnego w Sklepie pod adresem: https://www.interni.pl/pl/client-orders.html?display=returns
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Interni.pl, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 50 lub na adres poczty elektronicznej sklep@interni.pl. W przypadku skorzystania z formularza o którym mowa w punkcie powyżej wysłanie oświadczenia nie jest konieczne.
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Sprzedawca odbiera zwracany towar na swój koszt, pod warunkiem zaakceptowania przez Konsumenta sposobu nadania przesyłki zwrotnej, zaproponowanej przez Sprzedawcę.
 7. Aby zwrócić towar na koszt Sprzedawcy należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą: telefonu – 501800120 lub E-mail – sklep@interni.pl w celu ustalenia terminu odbioru towaru od Konsumenta.
 8. Konsument może dokonać zwrotu na swój koszt, wysyłając towar na adres Sprzedawcy Interni.pl, ul. Dobrego Pasterza 50, 31-416 Kraków.
 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

VIII. Zwrot towaru przez Klienta nie będącego Konsumentem

 1. W przypadku w którym zakupu dokonał Klient nie będący Konsumentem, przed dokonaniem zwrotu należy pod rygorem nieprzyjęcia zwrotu skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając email na adres sklep@interni.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, bez podania przyczyny.
 3. Sprzedawca akceptuje zwrot poprzez wysłanie email do Klienta. W przypadku uzyskania akceptacji zwrotu, Klient nie będący Konsumentem powinien dostarczyć zwrot do Sprzedawcy na swój koszt. Przesyłki należy wysyłać na adres Sprzedawcy Interni.pl, ul. Dobrego Pasterza 50, 31-416 Kraków.
 4. Jeżeli zwrot zostanie dokonany poprzez stronę o adresie szybkiezwroty.pl lub https://www.interni.pl/pl/client-orders.html?display=returns na koszt Sprzedawcy, Sprzedawca wystawi Klientowi nie będącemu Konsumentem fakturę na koszt zwrotu towaru.
 5. W przypadku w którym zakupu dokonał Klient nie będący Konsumentem, koszty dostawy towarów nie są zwracane.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta przy zamówieniu z promocyjnych form dostawy opisanych na stronie, https://www.interni.pl/pl/terms/darmowa-dostawa-w-promocji-33.html, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia rzeczywistych kosztów dostawy do Klienta.
 7. Warunkiem zwrotu należności za zwrócone towary, jest pobranie ze Sklepu faktury korygującej (co zostanie odnotowane w systemie Sklepu) lub przesłanie podpisanej faktury korygującej na adres sklep@interni.pl
 8. Sprzedawca zwróci należność w ciągu 14 dni.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zostały opisane w „Polityce prywatności”.

X. Rozstrzyganie sporów

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Interni Nowak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru lub wysłanie ich na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://www.interni.pl/pl/terms/regulamin-18.html.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

wersja 2.7, 24.05.2020

Poprzednie wersje regulaminu (archiwalne)

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie twoich danych w postaci plików cookies lub podobnych technologii przez Interni.pl oraz jej partnerów, prosimy o opuszczenie strony.
Zgadzam się
pixel